യാഗം കഴിഞ്ഞു

യാഗം കഴിഞ്ഞു മംഗളഗീതം മുഴങ്ങി
നമ്മുടെ യോഗം ജഗത്തിനാകെ മോദം പകര്‍ന്നു
നാടകയാഗം കഴിഞ്ഞു മംഗളഗീതം മുഴങ്ങി നമ്മുടെ
യോഗം ജഗത്തിനാകെ മോദം പകര്‍ന്നു..
നാടകയാഗം കഴിഞ്ഞു

[ഈ ഗാനത്തിന്റെ വരികൾ ലഭ്യമല്ല,നിങ്ങൾക്കറിയാമെങ്കിൽ ചേർക്കാൻ സഹായിക്കാമോ ?]

 

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet
yagam kazhinju

Additional Info

Year: 
1989
Lyrics Genre: