എലിക്കൂട്ടം പൊറുക്കുന്ന

എലിക്കൂട്ടം പൊറുക്കുന്ന പഴം തട്ടും
പുറത്തെങ്ങാണ്ടൊരുദിനംഒരുദിനം ഒരുദിനം
മണം പറ്റി പതം പമ്മി തരം നോക്കി
കരിങ്കണ്ടൻ വരികയായ് വരികയായ് വരികയായ് (എലിക്കൂട്ടം…)

മുറിക്കാതൻ കുറുവാലൻ തടിമാടൻ എലികളേ…
പിടികൂടി പതിവായി രുചിനോക്കി കറുമുറേ..(മുറിക്കാതൻ..)
എലികളെല്ലാം പലയിടങ്ങളിൽ ഒളിവിലായി തുരുതുരേ (2)
പുതിയകണ്ടനെയെതിരിടാനൊരു വഴിയൊരുക്കീ ശടശടേ..(2) (എലിക്കൂട്ടം…)

കരിങ്കണ്ടൻ വരുന്നേരം കിലുങ്ങേണം കിണികിണീ…
അതിനായി കഴുത്തിന്മേൽ കുടുക്കേണം കുടമണീ…(കരിങ്കണ്ടൻ…)
ഒടുവിലേതോ കിഴവൻ ചുണ്ടെലി അതിനുപായം മൊഴിയവേ..(2)
കുറിയവാലൻ ചെറിയസംശയം ആരുകെട്ടും കുടമണീ…(2)