കെ പാർത്ഥസാരഥി

K Pardhasaradhi
സംഗീതം നല്കിയ ഗാനങ്ങൾ: 6

കൂട്ടത്തിൽ ഒരാൾ സിനിമയിൽ സംഗീത സംവിധാനം നിർവ്വഹിച്ചു