ജാഫർ കുടുവ

Jafar Kuduva

വയനാട് സ്വദേശി.  ആദ്യമായി ഞാൻ തിരശീലക്കു മുൻപിൽ വരുന്നത് ആഭാസം എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ.