എന്നിവർ

Under Production
Ennivar
കഥാസന്ദർഭം: 

ജീവിതത്തിലെ നിർണായകമായാ ഒരു പരീക്ഷണഘട്ടത്തെ നേരിടേണ്ടിവരുന്ന ഒരു സംഘം യുവാക്കളുടെ കഥ

സംവിധാനം: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 4 June, 2021