വിമോചനസമരം

Released
Vimochanasamaram
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 13 August, 1971