ഒന്നാം മാനം പൂമാനം

Onnam Manam Poomanam
തിരക്കഥ: 
സംഭാഷണം: 
സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
Runtime: 
97മിനിട്ടുകൾ
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 20 February, 1987