ഡിയർ കൊമ്രേഡ്- ഡബ്ബിംഗ്

Dear Comrade
തിരക്കഥ: 
സംഭാഷണം: 
സംവിധാനം: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: