അമ്പാടിതന്നിലൊരുണ്ണി

AmbadiThannilorunni (Malayalam Movie)
സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 29 August, 1986

ambadi thannilorunni poster