ആലോലം

Released
Aalolam (Malayalam Movie)
കഥാസന്ദർഭം: 

സാത്വികനായ ഒരു കുടുംബസ്ഥൻ സ്ത്രീജിതനായ സുഹൃത്തിൻ്റെ പ്രലോഭനങ്ങളിൽ വീണ് പരസ്ത്രീഗമനമാഗ്രഹിക്കുന്നതും അതുണ്ടാക്കുന്ന സംഘർഷങ്ങളുമാണ് സിനിമയുടെ പ്രമേയം.

തിരക്കഥ: 
സംഭാഷണം: 
സംവിധാനം: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
Runtime: 
110മിനിട്ടുകൾ
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 6 August, 1982

J83eNBn8na8