ഡിയർ കൊമ്രേഡ്- ഡബ്ബിംഗ്

Dear Comrade
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: