വർഷങ്ങൾ പോയതറിയാതെ

Varshangal Poyathariyathe
തിരക്കഥ: 
സംഭാഷണം: 
സംവിധാനം: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Thursday, 11 June, 1987