1948 കാലം പറഞ്ഞത്

Released
1948 Kalam Paranjath
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 4 January, 2019

ഒരു മോചനോക്കെ വേണ്ടേ | 1948 Kalam Paranjathu | Official Movie Trailer 2019 | Malayalam