ഫൈസൽ അലി

Faisal Ali

ഓർഡിനറി എന്ന ചിത്രത്തിത്തിന്റെ ഛായാഗ്രഹണം നിർവഹിച്ച് സ്വതന്ത്രഛായാഗ്രഹകനായി.