താമരപ്പൂങ്കാവനത്തില്


If you are unable to play audio, please install Adobe Flash Player. Get it now.

Singer: 
Lyrics Genre: 
Thaamarappoonkaavanathil

Movie: Baalyakaalasakhi

Year: 2014

Lyrics: K. T. Mohammed

Music: K. RaghavanSung by: K. J. Yesudas

 

താമരപ്പൂങ്കാവനത്തില് താമസിക്കുന്നോളെ

താമരപ്പൂങ്കാവനത്തില് താമസിക്കുന്നോളെ
പഞ്ചവര്‍ണ്ണപൈങ്കിളിയില് പങ്ക്  റങ്കുളോളെ
പങ്ക്  റങ്കുളോളെ

പൂനിലാവ്‌ വന്ന് പൂവിതറുന്നുണ്ട്
പൂക്കളില്‍ റാണിയായി പൂത്തുനില്‍ക്കുന്നോളെ
പൂത്തുനില്‍ക്കുന്നോളെ

കാത്തിരുന്ന് കാത്തിരുന്ന് കാൽതരിച്ചു പോയി
കാത്തിരുന്ന് കാത്തിരുന്ന് കാൽതരിച്ചു പോയി
കണ്മണിയെ കാണുവാനായ് കണ്‍കൊതിച്ചു പോയി
കണ്മണിയെ കാണുവാനായ് കണ്‍ കൊതിച്ചു പോയി
കണ്ണുകളാല്‍ ഖല്ബുകളില്‍ കല്ലെറിന്നോളെ

താമരപൂകാവനത്തില് താമസിക്കുന്നോളെ
പഞ്ചവര്‍ണ്ണ പൈങ്കിളിയില് പങ്ക്  റങ്കുളോളെ
പങ്ക് റങ്കുളോളെ

അന്നൊരുനാള്‍ അമ്പിളിമാന്‍ വമ്പനായി വന്നു
അന്നൊരുനാള്‍ അമ്പിളിമാന്‍ വമ്പനായി വന്നു
വന്നു നിന്നെ കണ്ടതോടെ അമ്പരന്നു നിന്നു
വന്നു നിന്നെ കണ്ടതോടെ അമ്പരന്നു നിന്നു
കണ്ണുകളാല്‍ ഖല്ബുകളില്‍ കല്ലെറിയുന്നോളെ

താമരപ്പൂങ്കാവനത്തില് താമസിക്കുന്നോളെ
പഞ്ചവര്‍ണ്ണ പൈങ്കിളിയില് പങ്ക് റങ്കുളോളെ
പങ്ക് റങ്കുളോളെ

പൂനിലാവ്‌ വന്ന് പൂവിതറുന്നുണ്ട്
പൂക്കളില്‍ റാണിയായി പൂത്തുനില്‍ക്കുന്നോളെ
പൂത്തുനില്‍ക്കുന്നോളെ

താമരപ്പൂങ്കാവനത്തില് താമസിക്കുന്നോളെ
പഞ്ചവര്‍ണ്ണ പൈങ്കിളിയില് പങ്ക് റങ്കുളോളെ
പങ്ക് റങ്കുളോളെ