പോവുകയാണ് ഞാൻ

ഓഹോ ഉഹും.. ഹാഹാ ..ഓ
പോവുകയാണ് ഞാൻ
ഭാവിയെൻ മാർഗ്ഗത്തിൽ
പൂവിരിച്ചീടിലുമില്ലെന്നാലും

oh rangeela naiyya jaavore gaan gaaya

hattiyaalishoor diyaari..ho naayaa

oh nayaare..

khonge baase aanevore

khonge baase naayikeethe aasaare

പോവുകയാണ് ഞാൻ
ഭാവിയെൻ മാർഗ്ഗത്തിൽ
പൂവിരിച്ചീടിലുമില്ലെന്നാലും
പിന്നിടുമീ കൊച്ചു പുല്ലിൻ കൊടികളും
മങ്ങിക്കിടക്കുന്ന മണ്‍തരിയും
ജീവിതത്തിൻ വഴിത്താരയിൽ നിത്യവും
രാവും പകലുമായി മാറിമാറി ..

ya moula ya moula

ya moula ya moula

la ye hayaath aye hazaar ye chalee chale

apni khushi na aye na khushi chale..

duniya hi kiski rah banahei diya hei sath

thum bhi chale chalo yuuhi jab thak chali chale

jab thak chali chale.. moula..moula

sunsun sun sun...

പൂത്തു തളിർക്കും നികുന്ജവും കാന്തിയേ
കാത്തുകിടക്കും നിഴൽനിരയും
അപ്പാത മുദ്രകൾക്കുള്ളിൽ
കിളിർക്കുന്നോരത്ഭുത ദീപ ചൈതന്യങ്ങളേ
ആയപോൽ ചിത്രീകരിക്കുവാൻ സങ്കൽപ്പ
ചായം കലക്കിയ പാത്രവുമായി

പോവുകയാണ് ഞാൻ
ഭാവിയെൻ മാർഗ്ഗത്തിൽ
പൂവിരിച്ചീടിലുമില്ലെന്നാലും
ഒന്നും വിടാതെ പകർത്തുന്നു ഞാനെന്റെ
ഖൽബിൽ കലരുമീ ചായക്കൂട്ടായ്
പോവുകയാണ് ഞാൻ
ഭാവിയെൻ മാർഗ്ഗത്തിൽ
പൂവിരിച്ചീടിലുമില്ലെന്നാലും

oh rangeela naiyya jaavore gaan gaaya

hattiyaalishoor diyaari..ho naayaa

hattiyaalishoor diyaari..ho naayaa

hattiyaalishoor diyaari

8-kjcqZX5no