ഖോധായ് ഷൈഷ ഭൂമി

ഖോധായ് ഷൈഷ ഭൂമി
ഖോധായ് ഷൈഷുഭോർനൊ ഭൂമി
ഏയ്‌ ബ്രോഷ്നു തൂരേ
ടാഗ് ദിയേ രൻഗോനു രോലെ
ഊടെഗലോ ധീനുരെ പാഖി
ജാരി ഭീഗേ ക്ഷൊത്രു ഷേനാര്
മൊത്തോ ധായേ തോ തോ ഹവാ
ഡോഭീ രോന്ധോഗരേ ഡൂബെജവാ
തേരെജവ പാഖിര് ബാഷായ് 
ഝൂധൊ വോന്ധിർ മോത്തോ ദാഡിയേ
അമ്രാത്തോ ഹുവേ ദീഷിഗോന്ധാർ മോത്തോ
ഭൂട്ടെ ഉഡേച്ചേ
ഐയ് ഷോഫ്നൊ.. ഷോഹുനീ

[ഒ എന്‍ വി കുറുപ്പിന്റെ വാഗ്ദത്ത ഭൂമി എന്ന കവിതയുടെ ഏതാനും വരികള്‍ ബംഗാളി ഭാഷയില്‍ ]

 

8-kjcqZX5no