റോണക്സ് സേവിയർ

Name in English: 
Ronex Savior
Artist's field: 

മേക്കപ്പ് മാൻ. തീവ്രം സിനിമയിൽ മേക്കപ്പ് നിർവ്വഹിച്ചു.