1940 ലെ ഗാനങ്ങൾ

Sl No. ഗാനം ചിത്രം/ആൽബം രചന സംഗീതം ആലാപനം
1 കഥയിതു കേൾക്കാൻ സഹജരെ വാ ജ്ഞാനാംബിക പുത്തൻകാവ് മാത്തൻ തരകൻ സെബാസ്റ്റ്യൻ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ഭാഗവതർ
2 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ജ്ഞാനാംബിക പുത്തൻകാവ് മാത്തൻ തരകൻ ടി കെ ജയരാമയ്യർ
3 ജീവിതേശനെ ജ്ഞാനാംബിക പുത്തൻകാവ് മാത്തൻ തരകൻ ടി കെ ജയരാമയ്യർ കെ ലക്ഷ്മിക്കുട്ടി
4 ദേവകി വരസുധ ജ്ഞാനാംബിക പുത്തൻകാവ് മാത്തൻ തരകൻ ടി കെ ജയരാമയ്യർ
5 ദേവരാധവല്ലഭ ജ്ഞാനാംബിക പുത്തൻകാവ് മാത്തൻ തരകൻ ടി കെ ജയരാമയ്യർ
6 നിൻ പാദമേ ശരണം ജ്ഞാനാംബിക പുത്തൻകാവ് മാത്തൻ തരകൻ ടി കെ ജയരാമയ്യർ സെബാസ്റ്റ്യൻ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ഭാഗവതർ, പി കെ കമലാക്ഷി
7 പ്രിയചന്ദ്രൻ മമചന്ദ്രൻ ജ്ഞാനാംബിക പുത്തൻകാവ് മാത്തൻ തരകൻ ടി കെ ജയരാമയ്യർ മാവേലിക്കര സി കെ രാജം
8 മനോജ്ഞം മാമക ജ്ഞാനാംബിക പുത്തൻകാവ് മാത്തൻ തരകൻ ടി കെ ജയരാമയ്യർ സെബാസ്റ്റ്യൻ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ഭാഗവതർ, മാവേലിക്കര എൽ പൊന്നമ്മ
9 മായാരസിതം മായാചരിതം ജ്ഞാനാംബിക പുത്തൻകാവ് മാത്തൻ തരകൻ ടി കെ ജയരാമയ്യർ പി കെ കമലാക്ഷി, മാവേലിക്കര എൽ പൊന്നമ്മ
10 മോഹനമേ മനോ ജ്ഞാനാംബിക പുത്തൻകാവ് മാത്തൻ തരകൻ ടി കെ ജയരാമയ്യർ സെബാസ്റ്റ്യൻ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ഭാഗവതർ
11 വന്ദനം അംബുജ ജ്ഞാനാംബിക പുത്തൻകാവ് മാത്തൻ തരകൻ ടി കെ ജയരാമയ്യർ മാവേലിക്കര എൽ പൊന്നമ്മ
12 വിഷാദം തിങ്ങും ജ്ഞാനാംബിക പുത്തൻകാവ് മാത്തൻ തരകൻ ടി കെ ജയരാമയ്യർ കെ കെ അരൂര്‍
13 സുഖ മധുരം സുഖ മധുരം ജ്ഞാനാംബിക പുത്തൻകാവ് മാത്തൻ തരകൻ ടി കെ ജയരാമയ്യർ സെബാസ്റ്റ്യൻ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ഭാഗവതർ
14 സുന്ദരമാം സുരഭീമാസം ജ്ഞാനാംബിക പുത്തൻകാവ് മാത്തൻ തരകൻ ടി കെ ജയരാമയ്യർ പി കെ കമലാക്ഷി