നിൻ പാദമേ ശരണം

നിൻ പാദമേ ശരണം മുരാരേ
നിൻ പാദമേ ശരണം
മുരാരേ നിൻ പാദമേ ശരണം
കൃഷ്ണാ കൃഷ്ണാ മുരാരേ
നിൻ പാദമേ ശരണം..

[ഗാനത്തിന്റെ വരികൾ പൂർണ്ണമല്ല
നിങ്ങൾക്കറിയാമെങ്കിൽ ഇവിടെ ചേർക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു]

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet
nin padame sharanam

Additional Info

Year: 
1940
Lyrics Genre: