മോഹനമേ മനോ

മോഹനമേ മനോ മോഹനമേ
ഹാ മോഹനമേ മനോ മോഹനമേ
മഹനീയം മനോഹരം ഭൂ ജന്മം
ഹാ മോഹനമേ മനോ മോഹനമേ
ഹാ മോഹനമേ മനോ മോഹനമേ

[ഗാനത്തിന്റെ വരികൾ പൂർണ്ണമല്ല
നിങ്ങൾക്കറിയാമെങ്കിൽ ഇവിടെ ചേർക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ]

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet
mohaname mano

Additional Info

Year: 
1940
Lyrics Genre: