സുന്ദരമാം സുരഭീമാസം

സുന്ദരമാം സുരഭീമാസം
സുന്ദരമാം സുരഭീമാസം
സുന്ദരമാം..സുന്ദരമാം
സുന്ദരമാം സുരഭീമാസം
കോകില മുരളി ..കോകില മുരളി
ഗീതീലോലോലം
കോകില മുരളി ഗീതീലോലോലം
സുന്ദരമാം സുരഭീമാസം

[ബാക്കി വരികൾ ലഭ്യമല്ല നിങ്ങൾക്കറിയാമെങ്കിൽ
ഇവിടെ ചേർക്കാം]

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet
sundaramam surabhimasam

Additional Info