ദേവരാധവല്ലഭ

ജ്ഞാനാംബികയിലെ ദേവരാധവല്ലഭ എന്ന ഗാനത്തിന്റെ വരികൾ ലഭ്യമല്ല
നിങ്ങൾക്കറിയാമെങ്കിൽ ഇവിടെ ചേർക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet
deva radha vallabha

Additional Info

Year: 
1940