കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ

ജ്ഞാനാംബികയിലെ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ എന്ന ഗാനത്തിന്റെ വരികൾ ലഭ്യമല്ല
നിങ്ങൾക്കറിയാമെങ്കിൽ ഇവിടെ ചേർക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet
krishna krishna

Additional Info

Year: 
1940