മനോജ്ഞം മാമക

മനോജ്ഞം മാമക രൂപം
ശാരദരാഗ സുശീല രംഗം
പങ്കജം മനോജ്ഞം മാമങ്ക രൂപം

[ജ്ഞാനാംബികയിലെ മനോജ്ഞം മാമക രൂപം എന്ന ഗാനത്തിന്റെ വരികൾ ലഭ്യമല്ല
നിങ്ങൾക്കറിയാമെങ്കിൽ ഇവിടെ ചേർക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു]

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet
manonjam mamaka

Additional Info

Year: 
1940
Lyrics Genre: