സുലൈമാൻ പാലക്കാട്

Zulaiman Palakkad

അസി. വസ്ത്രാലങ്കാരം