ചേതന തൃശൂർ

Chethana Trissur

Sound Recording

ശബ്ദലേഖനം/ഡബ്ബിംഗ്

തലക്കെട്ട് സംവിധാനം വര്‍ഷം
കരി നരണിപ്പുഴ ഷാനവാസ് 2015

Song Recording

ഗാനലേഖനം

തലക്കെട്ട് സംവിധാനം വര്‍ഷം
കഥ സുന്ദർദാസ് 2004
കാട്ടുചെമ്പകം വിനയൻ 2002

Re-recoding

റീ-റെക്കോഡിങ്

തലക്കെട്ട് സംവിധാനം വര്‍ഷം
കാട്ടുചെമ്പകം വിനയൻ 2002