സുഭാഷ് തിരുവില്വാമല

Subhaash Thiruvilwamala
സുഭാഷ് തിരുവില്വാമല
സുഭാഷ് നായർ
സംവിധാനം: 1
കഥ: 1
സംഭാഷണം: 1
തിരക്കഥ: 1

കളർ ബലൂണ്‍ ചിത്രത്തിന്റെ കഥയും സംവിധാനവും നിർവ്വഹിച്ചുകൊണ്ട് മലയാളത്തിന് ഒരു പുതിയ സംവിധായകൻ കൂടി സുഭാഷ് തിരുവില്വാമല (സുഭാഷ് നായർ)

https://www.facebook.com/subaash.nair.5