എൻ എച്ച് ക്യു, കൊച്ചി

NHQ Kochi

Studio

Song Recording

ഗാനലേഖനം

തലക്കെട്ട് സംവിധാനം വര്‍ഷം
മോഹൻ കുമാർ ഫാൻസ് ജിസ് ജോയ് 2021
ക്വീൻ ഡിജോ ജോസ് ആന്റണി 2018

Re-recoding

റീ-റെക്കോഡിങ്

തലക്കെട്ട് സംവിധാനം വര്‍ഷം
വിജയ് സൂപ്പറും പൗർണ്ണമിയും ജിസ് ജോയ് 2019