ശശി പരവൂർ

Sasi Paravoor
എഴുതിയ ഗാനങ്ങൾ: 1
സംവിധാനം: 4
കഥ: 2
സംഭാഷണം: 1
തിരക്കഥ: 3