പ്രകാശ് കോളേരി

Prakash Koleri
എഴുതിയ ഗാനങ്ങൾ: 7
സംഗീതം നല്കിയ ഗാനങ്ങൾ: 1
സംവിധാനം: 5
കഥ: 4
സംഭാഷണം: 3
തിരക്കഥ: 3