തിരുവയ്യാർക്കോവിൽ

തിരുവയ്യാർക്കോവിൽ വാഴും ദേവകുമാരകനേ

തിരുച്ചന്തൂർ കടലോരത്തിൽ തിരുവിളയാടുവനേ

വിവിധരൂപപാരാവാരം മനസിലേകസാരാകാരം

ശൈവമയം ശക്തിമയം ചെറിയനാട്ടു സുബ്രഹ്മണ്യസ്വാമി

 

ആദിയും അന്തവും കണ്ടറിവോനേ

ആദിപരാശക്തിതൻ മകനേ

രാവിൽ ചന്ദ്രികപോലേ നിൻ

കാരുണ്യമെന്നിൽ നിറയേണം

പാപതിമിരം മൂടും മിഴികളിൽ

നിറകതിരാകേണം, എന്നും

നിറകതിരാകേണം

 

മോഹിതമായാ മന്ദാകിനിയിൽ

രാപകലില്ലാതലയുമ്പോൾ

മുന്നിൽ പുഞ്ചിരിയോടെ നിൻ

മോഹനരൂപം കാണേണം

ഇഹപരശാപം തീരാൻ മുരുകാ

വരസുധയൊഴുകേണം, ദിവ്യ

വരസുധയൊഴുകേണം

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet
Thiruvayyar kovil

Additional Info