പടയണിതൻ ചോടു

പടയണിതൻ ചോടു ചവുട്ടി

കനൽ വാരി കാവുകുലുക്കി

പടകാളിത്തിരുമുറ്റത്തെതിരേറ്റുവരുന്നമ്മ

ചെഞ്ചുണ്ടിൽ പുഞ്ചിരിപൂത്തൂ

ചെങ്കണ്ണിൽ കരുണ ചൊരിഞ്ഞൂ

കാണാനണയുന്നൂ മക്കളെ വള്ളിക്കാവമ്മ, കണ്ണാൽ

കാണാനണയുന്നൂ മക്കളെ വള്ളിക്കാവമ്മ

 

തീവെട്ടി തെളിക്കും ചെങ്കൽ

പാതകളിൽ രണഭേരിയുമായ്‌

തുള്ളിയുറഞ്ഞാടുന്നൂ ശിര-

സറ്റു നിശാചരർ വീഴുന്നൂ

ഇടനെഞ്ചു പിളർക്കും നിൻ ഘന

ഘോരഭയങ്കരനാദത്താൽ

വിറയുന്നിഹപരപാപങ്ങൾ-

മറയുന്നൂ മോഹങ്ങൾ

 

ദുരിതത്തിൻ ഭാണ്ഡവുമായ്‌ തവ-

സവിധേ ശ്രിതജന ലക്ഷഗണം

തുണയാവുകഭദ്രേ തൃപ്പദ

സായൂജ്യം പരമാനന്ദം

ജഗദീശ്വരി ശങ്കരി ദേവിയി-

ലഞ്ഞിക്കാവമരും കാളീ

അടിയങ്ങൾക്കാശ്രയമേകാൻ

എന്നെന്നും മാത്രം നീ

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet
Padayanithan Chodu

Additional Info