മുകിലു തൊടാനായ്

മുകിലു തൊടാനായ്
മനസ്സ് കൊതിച്ചു
ചിറകുയരാതെ നിൽപ്പൂ ഞാനും
പഴയൊരു കാലം
അകലെ വിമൂകം
കഥയറിയാതെ നീറും നേരം
അരികെ അരികെ
വിരിയും സ്നേഹപ്പൂവൊന്നിൽ
ഇതളൂർന്നിടും പോലെ തോന്നുന്നുവോ..
മനസ്സേ മനസ്സേ പറയൂ 
മായുന്നോ ദൂരെ
ഈ ജന്മബന്ധങ്ങൾ
തൻ നാമ്പുകൾ..

നിൻ മൊഴിയിലാദ്യമായ്
എന്നകം മുറിഞ്ഞിതാ
നീറുന്നു വേനൽ തീ പോലെ
എന്നും കണികാണുവാൻ
ഞാൻ കൊതിച്ചുവെങ്കിലും
മായുന്നു നീയെങ്ങോ ദൂരെ
എൻ വിരലിലായ് വിരൽ
കൊരുത്തന്നു തേടി
നാൾവഴിയിൽ നീ പുലരികൾ
ആരവമൊഴിഞ്ഞേകനായിന്നു ഞാനും
നീ നിറയുമോ എന്നിലെ
ഈ ഓർമ്മക്കൂട്ടിൽ
മുകിലു തൊടാനായ്
മനസ്സ് കൊതിച്ചു
ചിറകുയരാതെ നിൽപ്പൂ ഞാനും
പഴയൊരു കാലം
അകലെ വിമൂകം
കഥയറിയാതെ നീറും നേരം
അരികെ അരികെ
വിരിയും സ്നേഹപ്പൂവൊന്നിൽ
ഇതളൂർന്നിടും പോലെ തോന്നുന്നുവോ..
മനസ്സേ മനസ്സേ പറയൂ 
മായുന്നോ ദൂരെ
ഈ ജന്മബന്ധങ്ങൾ
തൻ നാമ്പുകൾ..

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet
Mukilu thodaanay

Additional Info

Year: 
2021
Orchestra: 
ഫ്ലൂട്ട്
ചെല്ലോ
സ്ട്രിംഗ്സ്