വരും വരും

വരും വരും തിരികെയിനി ഞാൻ വരും
ഈ യാത്രയിൽ ഒരു നാൾ...
കാലം മാറും.. നോവോ മാഞ്ഞിടും
ഇതേ വഴിയിൽ...
വീണ്ടും വരും.. ഞാൻ വരും...

ഉടൽ തളർന്നു മണ്ണിൽ വീണു ഞാൻ
ഇനി എവിടെ മറയും ഇതിലെ
വരും വരും തിരികെയിനി ഞാൻ വരും
ഈ യാത്രയിൽ ഒരു നാൾ
കാലം മാറും നോവോ മാഞ്ഞിടും...
ഇതേ വഴിയിൽ...
വീണ്ടും വരും ഞാൻ വരും ...

Maradona - Official Jukebox | Tovino Thomas, Sharanya | Vishnu Narayan | Sushin Shyam