ഈ രാവിൽ

ഈ രാവിൽ.. കൂടാരം ചേക്കേറും നാളിൻ ഗീതം  
ഈ നാളിൻ.. തീയാളും നീർച്ചാലിൽ ഞാനും
അറിയാതിന്നോരോ ചിരിമായുംന്നേരം ഞാൻ..
അറിയതെൻ നാദം.. ആരും കാണാതെ
നേരം താനെ നീങ്ങുന്നു....
ഓ ...ഓ ...

ഈ രാവിൻ നെഞ്ചോരം ചേർന്നാടും പാട്ടിന്നീണം
ഈ നാളിൻ തീയലയിൽ മായുംന്നേരം ..
അറിയാതിന്നോരോ ചിരിമായും നേരം.. ഞാനും
അറിയാതെൻ നാദം...

ആരും കാണാതെ....
നേരം താനെ നീങ്ങുന്നു....
ആരും കാണാതെ
നേരം താനെ നീങ്ങുന്നു....

Maradona - Official Jukebox | Tovino Thomas, Sharanya | Vishnu Narayan | Sushin Shyam