ഈ രാവിൽ

ഈ രാവിൽ.. കൂടാരം ചേക്കേറും നാളിൻ ഗീതം  
ഈ നാളിൻ.. തീയാളും നീർച്ചാലിൽ ഞാനും
അറിയാതിന്നോരോ ചിരിമായുംന്നേരം ഞാൻ..
അറിയതെൻ നാദം.. ആരും കാണാതെ
നേരം താനെ നീങ്ങുന്നു....
ഓ ...ഓ ...

ഈ രാവിൻ നെഞ്ചോരം ചേർന്നാടും പാട്ടിന്നീണം
ഈ നാളിൻ തീയലയിൽ മായുംന്നേരം ..
അറിയാതിന്നോരോ ചിരിമായും നേരം.. ഞാനും
അറിയാതെൻ നാദം...

ആരും കാണാതെ....
നേരം താനെ നീങ്ങുന്നു....
ആരും കാണാതെ
നേരം താനെ നീങ്ങുന്നു....

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet
Ee ravil

Additional Info

Year: 
2018