ആരാണ് ഞാൻ

കാടുകൾ കരിനീലക്കടലുകൾ
കടന്നു ഞാൻ...
from the future, here I am...
yea....yea...
ആരാ ...ആരാ..ആരാ
ആരാണ് ഞാൻ ..
ആരാ ...ആരാ..ആരാ
ആരാണ് ഞാൻ ..

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet
Aranu njan

Additional Info

Year: 
2018