വാവാവോ

വാവാവോ വാവേ
പാടുവാൻ കാത്തെ ഞാനിതാ..
ഇന്നെൻ ലോകമേ നിന്നിലായ് കണ്ടു ഞാൻ
വെൺ നിലാവിൽ ...
തൂവൽ കൊണ്ടേ മൂടാം നിന്നെ
പൂങ്കിനാവേ എന്നെ നീയെൻ കൈയ്യിൽ
ചേരും രാവിൽ
രാരിരോ ..രാരാ രാരാരിരോ
രാരിരോ രാരിരോ ..രാരിരോ
രാരിരോ ..രാരിരോ രാരിരോ ..
രാരി രാരിരോ ...

രാരീരം രാരോ ..രാരാരി രാരോ
രാരീരം രാരീരം രാരോ

വാവാവോ വാവേ
പാടുവാൻ കാത്തെ ഞാനിതാ..
ഇന്നെൻ ലോകമേ നിന്നിലായ് കണ്ടു ഞാൻ
വെൺ നിലാവിൽ ...
തൂവൽ കൊണ്ടേ മൂടാം നിന്നെ
പൂങ്കിനാവേ എന്നെ നീയെൻ കൈയ്യിൽ
ചേരും രാവിൽ
രാരിരോ ..രാരാ രാരാരിരോ
രാരിരോ രാരിരോ ..രാരിരോ
രാരിരോ ..രാരിരോ രാരിരോ ..
രാരി രാരിരോ ...

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet
Vavao

Additional Info

Year: 
2018