പതിനെട്ടാം

പതിനെട്ടാം പട്ടക്കൊരുകുടം അന്തിക്കള്ളും പന്നിക്കറിയും
കൊത്തിനുറുക്കി കൊത്തിനുറുക്കി കുത്തി കുത്തി കാന്താരീ

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet
Pathinettam

Additional Info

Year: 
2005