മിന്നാമിന്നിക്കൂട്ടം

മിന്നാമിന്നിക്കൂട്ടം മിന്നാമിന്നിക്കൂട്ടം
മിന്നാമിന്നിക്കൂട്ടം ഓഹോ (2)
തന്ത നാനെ തന്താ നാനെ
തന്തേനാനെ ഹൊ (3)
വി ആർ ഇൻ ലവ് (4)
മിന്നാമിന്നിക്കൂട്ടം മിന്നാമിന്നിക്കൂട്ടം
മിന്നാമിന്നിക്കൂട്ടം ഓഹോ (2)

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet
Minnaaminnikkoottam

Additional Info