ഇവർ അനുരാഗികൾ

ഇവർ അനുരാഗികൾ അനുനിശാചില്ലയിൽ
കാതോരമേതോ ചെറു കിന്നാരം
കണ്ണിമകൾ കൊണ്ടു കൊഞ്ചുമൊരു സല്ലാപം

[ഈ ഗാനത്തിന്റെ വരികൾ ലഭ്യമല്ല നിങ്ങൾക്കറിയാമെങ്കിൽ
ചേർക്കാൻ സഹായിക്കാമോ  ]