എന്നെയാണോ അതോ നിന്നെയാണോ

 

എന്നെയാണോ അതോ നിന്നെയോണോ
അവളെയാണോ അതോ ഇവളെയാണോ
ഇല്ലിരിക്കണ ചെക്കൻ നോക്കണതാരെയാണോ

എന്നെയാണോ അത് നിന്നെയാണോ
അവനെയാണോ അതോ ഇവനെയാണോ

എന്നെയാണോ അത് നിന്നെയാണോ
അവനെയാണോ അതോ ഇവനെയാണോ
ഇല്ലിരിക്കണ ചെക്കൻ നോക്കണതാരെയാണോ

എന്നെയാണോ അത് നിന്നെയാണോ
അവനെയാണോ അതോ ഇവനെയാണോ
ഇല്ലിരിക്കണ പെണ്ണ് നോക്കണതെന്നെയാണോ
ഇല്ലിരിക്കണ പെണ്ണ് നോക്കണതെന്നെയാണോ
എന്നെയാണോ അത് നിന്നെയാണോ
അവനെയാണോ അതോ ഇവനെയാണോ

കണ്ണെഴുതിയ കണ്ണു നോക്കണതാരെയാണോ
മിന്നു കെട്ടാൻ ആളെ നോക്കണ പ്രായമാണോ അയ്യോടാ
കണ്ണെഴുതിയ കണ്ണിൽ കണ്ടത് മിന്നലാണോ
ചെക്കനു പെണ്ണു കെട്ടാൻ മുട്ടി നിക്കണ പ്രായമാണോ
പ്രിയമാണോ അപ്രിയമാണോ
കണ്ണു കെടന്ന് പെടപെടക്കണതെന്തിനാണോ
നെഞ്ചു കിടന്ന് കടുകുടുങ്ങണതെന്തിനാണോ
എന്നെയാണോ അതോ നിന്നെയോണോ
അവളെയാണോ അതോ ഇവളെയാണോ
ഇല്ലിരിക്കണ ചെക്കൻ നോക്കണതെന്നെയാണോ

ചോന്നിരിക്കും ചുണ്ടിണയിൽ ചായമാണോ
ഇന്നലെ കുടിച്ച ചോര ബാക്കിയാണേ അയ്യോ
യക്ഷിയാണേ സ്വർണ്ണപക്ഷിയാണേ
കാന്താരിപ്പെണ്ണൊരുത്തന്റെ കക്ഷിയാണേ
കാന്താരിപ്പെണ്ണൊരുത്തന്റെ കക്ഷിയാണേ
എന്നെയാണോ അത് നിന്നെയാണോ
അവനെയാണോ അതോ ഇവനെയാണോ
ഇല്ലിരിക്കണപെണ്ണ് നോക്കണതാരെയാണോ

പെണ്ണിവളുടെ മനസ്സറിയാൻ പാടൊരുപാട്
അയ്യോ കണ്ണിവളുടെ കണ്ണെറിയൽ കൊണ്ടരിവേവ്
പിള്ളയാണോ ഇവളിനി തള്ളയാണോ
ചന്തമുള്ളൊരു പെണ്ണിവളൊരു പൊയ് മുഖമാണോ (2)

എന്നെയാണോ അതോ നിന്നെയോണോ
അവളെയാണോ അതോ ഇവളെയാണോ
ഇല്ലിരിക്കണ ചെക്കൻ നോക്കണതെന്നെയാണോ
ഇല്ലിരിക്കണപെണ്ണ് നോക്കണതാരെയാണോ

Avane Aano Atho Ivane Aano - Bodyguard Malayalam Movie Songs