കലാധരൻ എടപ്പാൾ

Kaladharan Edappal

അസി. വസ്ത്രാലങ്കാരം