ഉപകരണ സംഗീതം - ഗാനങ്ങളിൽ

ഗാനം സംഗീതോപകരണം വര്‍ഷംsort descending
1 സ്ട്രിംഗ്സ്
2 വയലിൻ
3 വയലിൻ
4 വിയോള
5 വിയോള
6 സ്ട്രിംഗ്സ്
7 സ്ട്രിംഗ്സ്
8 സ്ട്രിംഗ്സ്
9 വയലിൻ
10 സ്ട്രിംഗ്സ്
11 വിയോള
12 നിഴലേ നിഴലേ വയലിൻ 2013
13 നിഴലേ നിഴലേ വിയോള 2013
14 മാരിവിൽ കുട നീർത്തും വയലിൻ 2013
15 നിഴലേ നിഴലേ എവിടെ വയലിൻ 2013
16 മാരിവിൽ കുട നീർത്തും വിയോള 2013
17 നിഴലേ നിഴലേ എവിടെ വിയോള 2013
18 നിളമണൽത്തരികൾ വയലിൻ 2016
19 മഞ്ഞു കാലം ദൂരെ മാഞ്ഞു സ്ട്രിംഗ്സ് 2019
20 പറക്കാം പറക്കാം സ്ട്രിംഗ്സ് 2019
21 ചലനമേ സ്ട്രിംഗ്സ് 2019
22 നീ ഹിമമഴയായി സ്ട്രിംഗ്സ് 2019
23 എങ്കിലുമെൻ വയലിൻ 2020
24 കണ്ണേ ഉയിരിൻ കണ്ണീർമണിയേ സ്ട്രിംഗ്സ് 2021
25 നസ്രേത്തിൻ നാട്ടിലെ സ്ട്രിംഗ്സ് 2021
26 * ഇന്നു മുതൽ വയലിൻ 2021
27 നീലാമ്പലേ നീ വന്നിതാ സ്ട്രിംഗ്സ് 2021
28 ഈറൻനിലാവിൽ വരവായി സ്ട്രിംഗ്സ് 2021