നീലാമ്പലേ നീ വന്നിതാ

നീലാമ്പലേ നീ വന്നിതാ
ഞാനാം നിലാവിന്റെ പൊയ്കയിൽ
നീഹാരവും വാർതെന്നലും
കൂട്ടാകുമീവേളയിൽ
തെളിവാനമിതാ ഒരു പൂക്കുടയായ്
താരകമിഴികൾ ഓതിയമൊഴികൾ
ഒരാർദ്രമധുഗീതമായ്
തലോടുമിനി നമ്മളെ
നീലാമ്പലേ നീ വന്നിതാ
ഞാനാം നിലാവിന്റെ പൊയ്കയിൽ

ഈ പുലരികളിൽ 
ഒരു കനവിൽ പടവുകളിൽ
നാമിതളുകളിൽ വെയിലെഴുതി
ഉണരുകയായ്
ഓമൽ പൈതലേ 
എൻ വാനിൻ തിങ്കളേ
നീയോ തന്നിതാ മായികാനന്ദമേ

ഈ ഇടവഴിയേ 
ഒരു ചിറകായ് പല നിനവായ്
നാമൊഴുകുകയായ്
ചിരിമലതൻ നെറുകവരേ
നീയോ വന്നിതാ 
നെഞ്ചോളം താളമായ്
തൂവൽ കൂട്ടിലേ 
കുഞ്ഞു ചങ്ങാതിയായ്

നീലാമ്പലേ നീ വന്നിതാ
ഞാനാം നിലാവിന്റെ പൊയ്കയിൽ
നീഹാരവും വാർതെന്നലും
കൂട്ടാകുമീവേളയിൽ
തെളിവാനമിതാ ഒരു പൂക്കുടയായ്
താരകമിഴികൾ ഓതിയമൊഴികൾ
ഒരാർദ്രമധുഗീതമായ്
തലോടുമിനി നമ്മളെ
ഒരാർദ്രമധുഗീതമായ്
തലോടുമിനി നമ്മളെ

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet
Neelambale nee vannitha

Additional Info

Year: 
2021
Mastering engineer: 
Orchestra: 
അകൗസ്റ്റിക് ഗിറ്റാർസ്
ഇലക്ട്രിക് ഗിറ്റാർ
ബേസ് ഗിത്താർ
ഫ്ലൂട്ട്
സ്ട്രിംഗ്സ്
സ്ട്രിംഗ്സ്
സ്ട്രിംഗ്സ്
സ്ട്രിംഗ്സ്
സ്ട്രിംഗ്സ്
സ്ട്രിംഗ്സ്