ജിക്കു ജേക്കബ് പീറ്റർ

Gikku Jacob Peter
Gikku Jacob Peter
ചീഫ് അസോസിയേറ്റ് ക്യാമറ

അസി. ക്യാമറ