പോലീസ് ഡയറി

Released
Police Diary (malayalam movie)
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 2 October, 1992