പല്ലാങ്കുഴി

Released
Pallankuzhi
സംവിധാനം: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 25 February, 1983