ഒരിടത്തൊരു ഫയൽവാൻ

Oridathoru Phayalwan (There Lived a Wrestler)
കഥാസന്ദർഭം: 

ഒരു നാടോടി ഫയൽവാന്റെ ജീവിതവും ജീവിതത്തിലെ ജയപരാജയങ്ങളുമാണ് ചിത്രത്തിന്റെ പ്രമേയം.

തിരക്കഥ: 
സംഭാഷണം: 
സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: 
Runtime: 
128മിനിട്ടുകൾ

oridathoru phayalvan poster