മമ്മാലി എന്ന ഇന്ത്യക്കാരൻ

Mammali enna Indiakkaran
സംവിധാനം: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 2 August, 2019

കാർത്തിക് മീഡിയയുടെ ബാനറിൽ കാർത്തിക് കെ നഗരം നിർമ്മിച്ച് അരുൺ എൻ ശിവൻ സംവിധാനം നിർവ്വഹിച്ച ചിത്രമാണു മമ്മാലി എന്ന ഇന്ത്യക്കാരൻ. ഇസ്ലാമിക് സ്റ്റേറ്റിൽ ചേർന്ന മകൻ കാരണം വിഷമിക്കുന്ന മമ്മാലി എന്ന ബാർബറുടെ കഥയാണു ചിത്രം പറയുന്നത്. 

Mammali Enna Indiakkaran | Movie Official Teaser | Karthik | Mansiya | Arun N Sivan